Allmänna villkor för annonsering i media utgivna av allaspa.se
Gällande fr.o.m 2008/12 version 2
 1. Allmänt
  Dessa allmänna avtalsvillkor gäller mellan allaspa.se och kunden avseende tillhandahållande av reklamplats med företagspresentation i media och eventuellt utbyte av länkar som framgår i följande paragrafer.
  1. De Allmänna villkoren finns uppdaterade i realtid på www.allaspa.se.
 2. Avtalsinnehåll
  Allaspa.se tillhandahåller tjänster och produkter avseende möjlighet för Kunden att bli exponerad med eller utan annonsering på allaspa.se.
 3. Beställning av annonsering på allaspa.se
  Kunden beställer annons via formulär på www.allaspa.se, eller annat överenskommet. Godkännande av avtalet sker direkt efter ifyllt formulär på www.allaspa.se. Vid godkänd och sänd förfrågan av annonsering på allaspa.se anses avtalet ingånget. Med Allaspa.se´s samtycke då betalning erhållits från kunden publiceras annons.
 4. Produktion av annons.
  Allaspa.se förbinder sig att snarast möjligt efter mottagen order, dock senast 10 arbetsdagar från den dag att allaspa.se översänt Orberbekräftelse Annonsering till Kunden, producera och publicera annonsen i media enligt avtalet. Orderbekräftelse Annonsering sänds ut efter full betalning erhållits av kunden enligt ovan.
 5. Ändring i annons
  Kunden har under sin avtalsperiod rätten att själv ändra sin presentation och uppgifter direkt via www.allaspa.se
  Vid ändringar via kundtjänst och av en personlig handläggare utgår en avgift på 300 kronor exkl moms.
 6. Reklamation
  Kunden äger rätten att reklamera beställd annons inom fem arbetsdagar från publicerad annons. Om reklamation inte sker till reklamation@allaspa.se inom 5 dagar är Kunden ansvarig att fullfölja sitt åtagande enligt slutet avtal.
 7. Kundens ansvare för innehållet i annonsen.
  Kunden ansvarar till fullo för den information som återges vid var tid i annonsen. Kunden garanterar också att denna är korrekt och inte står i strid med lag och inte gör intrång i annans rätt eller på annat sätt står i strid med god marknadsföringssed av varor och/eller tjänster alternativt framstår som oetiskt eller kränkande.
  Allaspa.se förbehåller sig dessutom rätten att, vid uppenbara sådana förhållanden, inte publicera sådana uppgifter och bilder via www.allaspa.se.
  Kunden är skyldig att ersätta allaspa.se för den skada som direkt, indirekt och ekonomiskt, kan drabba allaspa.se pga innehållet i utformningen av annonsen.
 8. Ansvar för annonsens placering
  Under avtalets giltighetstid kan placering av annons skilja då Kunden ska vara medveten om att detta beror på hur www.allaspa.se används av tredje part i kombination med att konkurrerande parter till Kunden kan påverka placering vid hög efterfrågan. Allaspa.se är inte ansvarig för att placering kan skilja.
 9. Medgivande att publicera information
  I samband med att avtalet ingås lämnar Kunden medgivande till Allaspa.se att publicera Kundens företagsnamn, adress, telefonnummer och annan information som medgivits att visas i annonsen i den media som Allaspa.se från tid till annan nyttjar. Genom att lämna begärda uppgifter samtycker Kunden till den behandling av informationen som framgår enligt nedan.
  1. Kunden samtycker till att Allaspa.se till och från annat företags- eller personregister utlämnar eller inhämtar information som får lämnas ut med kundens medgivande. Kunden äger sin rätt att alltid återkalla sitt samtycke genom att kontakta kundtjänst på Allaspa.se. Kunden är dock medveten om att Allaspa.se äger rätt att, utan ersättningskrav från Kunden, säga upp avtalet om samtycket återkallas.
  2. För möjlig exponering av annons kan företags- och personuppgifter komma att lämnas utt till allaspa.se och dess närstående samarbetspartners (t.ex kreditupplysnings-, fakturerings- och inkassobolag samt samarbetspartners). allaspa.se kan även komma att samköra företags- och personuppgifter med andra register i syfte att tillföra och uppdatera registren med uppgifter som allaspa.se bedömer utgöra en förutsättning för god kundvård och registervård.
 10. Betalning (prisvärd exponering)
  Vid beställning av prisvärd exponering skickas betalningsavi till kund med betalningsvillkor enligt 14 dagar netto. Avtalet är giltigt under 12 månader från betalning erhålles på konto tillhörande Allaspa.se. Allaspa.se publicerar annons tidigast efter erhållen betalning vid nybeställning. På www.allaspa.se framgår av vid var tid gällande priser för exponering.
 11. Avtalstid och uppsägningstid
  Avtalet är giltigt från betalningsdatum och 12 månader framåt och förnyas med nytt 12 månaders avtal enligt vid var tid gällande avtal och priser om avtal ej sagts upp 1(en) månad före ny 12 månaders avtalsperiod.  VÄLKOMMEN SOM KUND HOS Allaspa.se.